Daugavietes darbības atjaunošana Latvijā

Latvijā korporācijas darbība tika pārtraukta 1940. gadā (notika vēl pēdējais komeršs 1942. gadā Lettonias namā). Tika nelikumīgi nacionalizēts korporācijas īpašums. Daudzas daugavietes un to ģimenes izceļoja uz ārzemēm. Daugavietes Latvijā turpina nelegāli tikties un iespēju robežās centās uzturēt kontaktus ar korporācijas māsām ārzemēs. Ik gadus 7. novembrī, dienu pēc dibināšanas dienas, oktobra svētku aizsegā notika daugaviešu tikšanās.

Tikai 1989. g. 6. novembrī daugavietes atkal atklāti pulcējas pie fil! Ērikas Leimanes, 34. c., un piemin korporācijas 68. gadskārtu. Šajā laikā Latvijā darbību jau ir atjaunojušas vairākas studentu korporācijas, arī daugavietes domā par darbības atjaunošanu, kaut arī vēl māc bailes. Gaisotne, lai arī ir ļoti daudzsološa un cerīga, tomēr vēl ir stipri nedroša. Par spīti tam tiek pieņemts lēmums – Daugavietei Latvijā jāatjaunojas.
Šajā reizē tiek ievēlēts korporācijas atjaunotnes prezidijs:

  • seniore fil! Ruta Šēnfelde, 23. c.,
  • viceseniore fil! Tamāra Cēbere, 26. c.,
  • sekretāre fil! Elizabete Medne, 24. c.,
  • audzinātāja fil! Ērika Leimane, 34. c.,
  • mag! lit! fil! Skaidrīte Sirsone, 33. c.

Ar rektora prof. Jura Zaķa akceptu 1989. g. 27. novembrī korporācija Daugaviete oficiāli atsāk savu darbību.

No pirmskara korporācijas īpašuma nav palicis nekā – ne mēbeļu, ne telpu sanākšanai. Daugavietes kādreizējā Konventa dzīvokļa vietā Dzirnavu ielā 41 ir tukšs laukums. Sanāksmēm tiek izmantots fil! Ērikas Leimanes dzīvoklis, vēlāk Latvijas Universitātes auditorija, tad telpas tiek īrētas Skolotāju namā.

Daugavietes reizi mēnesī interni pulcējas Vispārējā, Speciālajā vai Citētajā konventā, notiek arī Svētku konventi. Reizi mēnesī notiek Literārie vakari.
1989. g. pirmo reizi ir oficiāli atļauts atkal svinēt Ziemassvētkus.
1990. g. 24. martā 109. coetus nepilntiesīgās biedrenes saņem krāsas – 17 jaunas daugavietes.

Daugaviete piedalās P!K! rīkotos pasākumos – Lettonias 120 gadu jubilejā, korporāciju karogu iesvētīšanā utml.

Vēstures un kuģniecības muzejā tiek veidota izstāde par korporāciju vēsturi, tur tiek izstādīts arī Daugavietes vapenis – muzejs to par saviem līdzekļiem restaurē, bet netiek atjaunots auduma drapējums.

Šajā smagajā, bet cerību pilnajā atjaunotnes laikā lielu palīdzību un atbalstu sniedz ārzemēs dzīvojošas daugavietes.

1990. g. 6. oktobrī atjaunoto studenšu korporāciju prezidiji nolemj atjaunot Studenšu Prezidju Konventa (S!P!K!) darbību.

1995. gada novembra Gadasvētkos, pieminot uz Sibīriju aizvesto daugaviešu traģisko likteni, par korporācijas Goda filistri tiek uzņemta rakstniece Melānija Vanaga.

Pēc darbības atjaunošanās Latvijā daugavietes uzsāk sadarbību ar studentu organizācijām ārpus Latvijas – 1992. gada pavasarī notiek viesošanās pie korporācijas Neo-Lithuania Lietuvā, 1995. gada rudenī tiek noslēgts draudzības līgums ar Vidussomijas studentu novadniecību Keskisuomalainen Osakunta, 1997. gada rudenī – ar vecāko Igaunijas studenšu korporāciju Filiae Patriae.

Pirmais pavasara komerss pēc atjaunošanas 1990. gadā

Daugavietes 70 gadu svinības 1991.g. Rīgā

Atjaunotnes laiks

Filistres kopā ar goda filistri Melāniju Vanagu 1995. gadā