S/l S!P!K! Prezidijs

 

Šobrīd S!P!K! apvieno 12 studenšu korporācijas, koordinējot S!P!K! saskaņotu darbību, atbalstot un popularizējot studenšu korporāciju aktivitātes, kā arī organizējot S!P!K! līmeņa pasākumus un pārstāvot studenšu korporāciju saimi plašākā sabiedrībā. S!P!K! Konvents (biedru sapulce) ir lēmējinstitūcija, kas nosaka S!P!K! darbību. S!P!K! biedri prezidē rotācijas kārtībā pēc korporāciju vecākuma principa, ar savā korporācijā ievēlētu Prezidiju vai pilnvarotām pārstāvēm. S!P!K! ikdienas darbu vada S!P!K! Prezidijs un pārējās S!P!K! amatpersonas.


S!P!K! ik gadu 18. novembrī piedalās ikgadējā Latvijas studentu un studenšu korporāciju svētku gājienā uz Brāļu kapiem, kā arī uzsāk akadēmisko gadu kopā ar Latvijas Universitātes saimi Aristoteļa svētkos. Minētajos pasākumos S!P!K! seniore sveic klātesošos ar svētku uzrunu.


Reizi piecos gados S!P!K! organizē svētku koncertu par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai un organizē S!P!K! dibināšanas jubileju svinības. Reizi četros gados rotācijas kārtībā S!P!K! un P!K! organizē Baltijas Tautu komersu Rīgā, tajā skaitā S!P!K! organizē Dāmu vakaru, kas paredzēts tikai studenšu korporāciju pārstāvēm no Baltijas Tautu komersa dalībvalstīm – Latvijas, Igaunijas, Vācijas un Polijas. Pēdējo gadu laikā ir uzsākta jauna tradīcija S!P!K! kopīgi organizēt Bumelēšanas pasākumu jeb tematisku pastaigas vakaru, iepazīstoties ar studenšu korporāciju konventa dzīvokļiem, to vēsturi un ikdienu.


S!P!K! nodrošina sadarbību ar P!K! un citām akadēmiskajām mūža organizācijām, Latvijas Universitāti, Latvijas Universitātes Studentu padomi, valsts iestādēm utt. Tāpat S!P!K! iesaistās arī aktuālu problēmu risināšanā, piemēram, sadarbībā ar P!K! 2012. gada sākumā paužot kopējo korporāciju nostāju, ka tieši latviešu valoda vieno visus Latvijas iedzīvotājus, ļaujot sadarboties savā un Latvijas labā, aicinot sabiedrību piedalīties referendumā un balsojot pret likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” pieņemšanu.


S!P!K! finansiāli atbalsta tādus studenšu korporāciju organizētus pasākumus kā ikgadējās korporāciju Sporta spēles, Teātra festivāls, Dziesmu festivāls, Mārtiņdienas svinības u.c., kā arī korporāciju mākslinieciskos kolektīvus - S!P!K! kori un S!P!K! un P!K! deju kopu „Marmale”. 


S!P!K! vārdu buršu saimē un sabiedrībā pārstāv arī tās mākslinieciskie kolektīvi – S!P!K! koris un  S!P!K! un P!K! deju kopa „Marmale”, kuru sastāvā dzied un dejo arī studenšu korporāciju pārstāves.


Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas un studenšu korporāciju darbības atjaunošanas Latvijā s!k! Daugaviete S!P!K! ir prezidējusi trīs reizes, no tām pēdējo reizi 2012./2013. akadēmiskajā gadā šādā S!P!K! Prezidija sastāvā - S!P!K! seniore taut! Katrīna Pakšāne, S!P!K! viceseniore taut! Dita Lapiņa, S!P!K! sekretāre taut! Agnese Treinovska.


Vairāk informācijas par S!P!K! aktivitātēm S!P!K! mājas lapā.